Şimdi yükleniyor

KORUNMA DUASI

KORUNMA DUASI

Bu dua sizi manevi olarak muhafaza etmesi için okunur.

Bismillahirrahmanirrahim,Bismillahil kaviyyul metin Zil havli vel kuvveti el mütekebbiri el kahhar

Eşşedid Zil batşil mani

-i El vakii Muizzü abdihi Bi esmaihi

Ve sıfatihi Ve müzillü men adahu Bi ceberuutihi

Ve kibriyaihi Fehüvellezi la yüdriküBi vehmin vela yahiilü fii aklin Vela Yümessilü Fi nefsin

Vela yutasavveru Fi zihnin Lehül izzetü şşaamihatuVel keffetül hafizu Vel hısnul mani

-u vessetrul hasiinu

Vel hırzul menii

-u nes-eluhu bimaa veraaiSuradik 

atu arşihil meciidü en yakıınü bi izzetihi ve yüdhilenii fi kenfihive yuhassanii bi hısnihi

ve yüsebbilü ala ziili setrihil hasiini mahruzan bi hirzihil menii-

i min şerri halkihi

ve minel cinni vel insi Vel hevaami bi elfi elfiLa havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim

 bi şemhin el heerubaa vela yelhin bibevlin eruuyeşin ehyaatakdemuune yaa tuuyehin emiiraahin eruuşin ehyaa ehyaakuddusin samedin leyse kemislihi şey

-un vehüvessemiul basir,Tevekkeltu alallah hasbiyallah la havle vela kuvvete illa billahil aliyyil azim,Allahümme Ahcubeni An Cemii-i esnafil cinni Vel insi Ve Envaa-ihaVe ecnaasihaa Ve min cemii-

il merdetü Veşşeyatinü ecmainBi hakkı KelimatikettaammetiVe bi hakkı İsmikel azim El Mübcilül Mükerrami Hicaaben Manian Sakafeh

uu Medede Nuriismike El hayyul kayyum Haytanuhu Selamun kavlen mirrabbirrahim, Dairatuhu lehumuakkibaatun Min beyni yedeyhi Ve min halfihi Yahfezuunehu min emrillahi Vallahu Minveraaihim muhiit Bel hüve kuranun Mecid Fi levhin mahfuz , Ahtecibtü Bi nurillahi el kadimEl kamil Ve tahassantu bi nurihi menii-

i Eşşamili Ve tahassantu Bil hayyil kayyum ellezi la

yemutu ebeden ve tahassantu billahi Ve tahassantu BillahiVe tahassantu bi havarillahi Ve esbahtu fi cevarillahiVe emseytu fi cevarillahi Ellezi la yedaamuVe fi zemamillahi ellezi la yeraamu vela yahsaaVe carullahi mahfuuzan, Allahümmah fiznii min külli Suu-in YüezziiniiVe ahresnii Bi aynike Elleti La yetanamu

Ve ahcebenii Min şerrişşeyatini Vel insi Vel caani İnneke Ala külli şey

-in kadir,Ve iza kara’tel kur’ane Ca alnaa BeynekeVe beynellezine La yu’minune Bil Ahireti Hicaben mesturan ila nufuraFein tevellev fe kul hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü

ve hüve rabbul arşil azim Bismillahi ala yemiinii Bismillahi ala yusaariiBismillahi halfi Bismillahi emamii bismillahi fevkii bismillah bismillahi İktefet Ve fi havzihil

hasini ve halet ve bi esmaihil hüsna tesurru bilet

Ve bi sırrı envari ismihi el celil türdiyet ve bi kuvveti emdadi esrari ismihil

kaviyyul kahiru uluvvet ve galebet aadaaii minel cinni vel insi ve saairil mahlukiiyne vekaharat ven tasaratve bi celali biha-i ina ismühül azamil ekberel hayyu el kayyum zül celali vel ikram tederreatve bi bevariki envari esrari kelamihil azim ihtecebetve temesseket ve bi hafiyyi Lutfihi husnu el cemil ta allakatve bereketuhu el kaviyyuttecatuve istenedtü subhanehu

ve bi hamdihi Leyse kemislihi şey

-unve hüssemiul basiir ve sallallahu teala ala seyyidina muhammedinve ala alihi ve sahbihi ve sellim

Ve iza ma ünzilet suratün nezara ba’duhüm ila ba’d hel yeraküm min ehadinsümmensarafu sarafellahü kulubehüm bi ennehüm kavmül la yefkahun

. Le kad caeküm rasu

lüm min enfüsiküm azızün aleyhi ma anittüm harısun aleyküm bilmü’minıne raufür rahıym

Fe in tevellev fe kul hasbiyallahü la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltü ve hüve rabbül arşilazıym

Share this content:

Yorum gönder